ต้องทำตาม ไม่งั้นมีเข้า ซังเต !!! แรงงาน แนะนายจ้างใช้ Safety Talk ลดอันตรายจากการทำงาน

ต้องทำตาม ไม่งั้นมีเข้า ซังเต !!! แรงงาน แนะนายจ้างใช้ Safety Talk ลดอันตรายจากการทำงาน

Publish 2017-08-15 14:54:57

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แนะนายจ้าง ชี้แจงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและมาตรการป้องกัน หรือ Safety Talk ให้ลูกจ้างทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงานลดการประสบอันตรายจากการทำงาน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยตามนโยบาย Safety Thailand

 

 นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนวาระปฏิรูปแรงงาน Safety Thailand ของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะบรรลุผลได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้รับเหมางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทำงาน ฯลฯ มาตรการสำคัญประการหนึ่งที่สามารถช่วยลดการประสบอันตรายจากการทำงานและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นได้ก็คือ การพูดคุย ชี้แจงให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและการป้องกัน หรือที่เรียกว่า Safety Talk  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการที่มีความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน เช่น กิจการก่อสร้าง การทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย เป็นต้น หากนายจ้าง สถานประกอบกิจการสามารถดำเนินการเรื่อง Safety Talk  ได้เป็นประจำสม่ำเสมอก่อนเริ่มการทำงานทุกวัน นอกจากจะสามารถป้องกันปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงานแล้ว ยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยฯให้เกิดขึ้นด้วย


อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ มีข้อสงสัยหรือต้องการทราบแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ สอบถามได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน