รีบแชร์ !!! 10 อันดับธุรกิจรุ่งและร่วง

Publish 2018-01-12 13:43:45อ่านก่อน อย่ารีบผลีผลามลงทุน ก่อนจะเจ๊งไม่เป็นท่า! 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลจัดอันดับ 10 ธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง ประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากเกณฑ์ยอดขาย ต้นทุน กำไรสุทธิ ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ สภาวะการแข่งขัน และสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่มีส่วนสนับสนุนและกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงข้อมูลด้านสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ การนำเข้าส่งออก ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลสำรวจต่อเนื่องนับเป็นปีที่ 7 โดยในปีนี้พบว่า ธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอุปกรณ์-ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม-ธุรกิจ e-Commerce ยังคงเป็นธุรกิจเด่นมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ธุรกิจดาวร่วง จะเป็น ธุรกิจหัตถกรรม-ธุรกิจด้านการผลิตเหมือนแร่-ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นิตยสารและวารสาร และธุรกิจเช่าหนังสือ ที่ล้มหายไปกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
 โดยผลสำรวจ 10 อันดับธุรกิจเด่น ปี 2561 ว่า ลำดับที่ 1 ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอุปกรณ์( ผู้ให้บริหารโครงข่าย) คะแนนรวม 94.5 ลำดับ 2 ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม คะแนนรวม 93.6 ลำดับ 3 ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ คะแนนรวม 92.1 ลำดับ4 ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว คะแนนรวม 91.6 ลำดับ 5 มีสองธุรกิจคือ ธุรกิจด้านปิโตรเคมีและพลาสติก และธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ คะแนนรวม 91.1 เท่ากัน ลำดับ 6 มีสามธุรกิจคือ ธุรกิจ โมเดิร์นเทรด ธุรกิจบริการด้านการเงิน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม คะแนนรวม 90.4 เท่ากัน

ลำดับ 7 ธุรกิจร้านขายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ คะแนนรวม 89.4 ลำดับ 8 มีสองธุรกิจคือ ธุรกิจด้านการศึกษา และธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านการท่องเที่ยว คะแนนรวม 87.7 ลำดับ 9 มีสามธุรกิจคือ ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และบ้านเช่าหรือห้องเช่า ธุรกิจด้านความเชื่อ เช่น โหราศาสตร์ เครื่องราง ของขลัง คะแนนรวม 85.4 เท่ากัน และ ลำดับ10 มีสองธุรกิจคือ ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและรับเหมา ธุรกิจร้านเสริมสวย ตัดผมแนวแฟชั่น คะแนนรวม 83.8 เท่ากันโดยมีปัจจัยสนับสนุน เช่น ภาวะเศรษฐกิจในปี 61 มีทิศทางขยายตัวสูงขึ้นเกิน 4% ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น การลงทุนภาครัฐ การท่องเที่ยวยังคงขยายตัวต่อเนื่อง เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าขยายตัว กำลังซื้อของประชาชนฐานรากเพิ่มขึ้นตามมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐ การเลือกตั้งในประเทศทุกระบบ นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การพัฒนาอินเตอร์เน็ตตำบล แนวโน้มระดับระดับราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

ส่วนปัจจัยลบคือนโยบายเศรษฐกิจสร้างความไม่แน่นอนให้กับเศรษฐกิจโลก สถานการณ์ความขัดแย้งและการก่อการร้าย ปัญหาหนี้สินครัวเรือน และหนี้เสียของธุรกิจขนาดกลางและย่อย ทำให้สถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มขึ้น มาตรการการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว เป็นต้น

ขณะที่ธุรกิจดาวร่วง 10 ธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจหัตกรรม 2. ธุรกิจด้านการผลิตเหมืองแร่ 3. สื่อสิ่งพิมพ์นิตยสาร ธุรกิจการเช่าหนังสือ 4. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องเล่น DVD CD 5. ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายแผ่น CD DVD ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน 6. ธุรกิจเคเบิลทีวี 7. ธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตร ยาง ปาล์ม ข้าว 8. ธุรกิจร้านขายมือถือมือมือสอง 9. ธุรกิจร้านค้าดั้งเดิม และ 10. ธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต

 เรียบเรียงโดย

บุษบา ศรีลาปัง