โพลมาแล้ว?! “อีสานโพล” เผยผลสำรวจผลงานรัฐบาล คสช. รอบ 1 ปี ตัวเลขชี้ สอบตกปัญหาเศรษฐกิจ-ผลงานโดยรวมแย่

Publish 2018-01-12 14:04:05 

วันนี้ (12 ม.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า " อีสานโพล" (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 4/2560” โดยผลการสำรวจพบว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจอีสานในไตรมาสที่ 4/2560 ต่ำกว่าร้อย หรือความเชื่อมั่นแย่ลงต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้ว และมีแนวโน้มแย่ลงในไตรมาส 1/2561 เนื่องจากเศรษฐกิจฐานล่างยังไม่ได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของเศรษฐกิจภาพรวม ส่งผลคะแนนประเมินผลงานรัฐบาลทั้งด้านเศรษฐกิจและภาพรวมต่ำกว่าครึ่ง

 

 ด้าน ผศ.ดร.สุทินเวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล เปิดเผยว่า การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและระดับจังหวัด เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและคำนวณดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 4/2560 และประเมินผลงานรัฐบาลในช่วงปี 2560 ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2561 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,041 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

 เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า ได้คะแนน 46.9 เต็ม 100 ขณะที่ผลงานโดยรวมของรัฐบาลในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ได้คะแนน 46.8 เต็ม 100

 

ส่วนประเทศสุดท้าย ที่ "อีสานโพล" ได้สอบถามถึงปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ พบว่า ส่วนใหญ่แก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำ โดยเฉพาะปัญหาของราคาผลผลิตทางการเกษตร เช่น ราคาข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา และพืชไร่อื่นๆ รองลงมาอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาความยากจน ตามมาด้วยการลดค่าครองชีพ เพิ่มค่าแรงรายวัน พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ทุนการศึกษาเด็กยากจนให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างความปรองดองในชาติ และสร้างถนนเข้าหมู่บ้านให้ทั่วถึงสะดวกสบาย

 

"อีสานโพล" คาดคนอีสานเกินครึ่งไม่รับร่างรธน.-คำถามพ่วง พร้อมระบุรับไม่ได้หากคสช. จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่เรียบเรียงโดย

นายอารมณ์ เคนหล้า


Suggess News