บัณฑิตสุดซาบซึ้ง ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ ประทับบนรถเข็นพระราชทานปริญญา แม้ประชวรก็ต้องมา

บัณฑิตสุดซาบซึ้ง ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ ประทับบนรถเข็นพระราชทานปริญญา แม้ประชวรก็ต้องมา

Publish 2018-09-26 11:25:51


จากกรณีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 วันนี้ เวลา 13.03 น. โดยปีนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ ได้ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคนิคการแพทย์ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

 

 

ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน, พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 1,643 คน พระราชทานเหรียญรางวัลแก่บัณฑิต 24 คน และผู้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษา 3 คน พระราชทานโล่กิตติการแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ 8 คน และพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย และด้านการเป็นครู รวม 1 คน

 

 

 

  

ในการนี้ พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความว่า “บัณฑิตทั้งหลายผู้ได้พากเพียรบากบั่นศึกษาเล่าเรียนมาจนสำเร็จ ได้รับปริญญาอันทรงเกียรติในวันนี้ นับว่าเป็นผู้ที่ชาติบ้านเมืองต้องการ เพราะแต่ละคนต่างก็มีความรู้ตามสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาอย่างลึกซึ้ง อันจะเป็นอุปกรณ์อย่างสำคัญที่จะนำไปใช้สร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ประเทศชาติ ทุกคนจึงควรจะได้สำนึกตระหนักในหน้าที่ที่มีต่อชาติบ้านเมือง แล้วนำความรู้ไปใช้ในการประกอบกิจการงาน ด้วยความซื่อตรงต่อวิชาชีพของตน

 

 

พร้อมทั้งหมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และฝึกฝนความชำนาญในการปฎิบัติ ให้เกิดความก้าวหน้าอยู่เป็นนิตย์ ข้อสำคัญ บัณฑิตต้องเป็นผู้มีคุณธรรม อีกทั้งแต่ละคนควรระลึกไว้เสมอว่า งานพัฒนาบ้านเมืองนั้น จำเป็นต้องอาศัยผู้มีความรู้ในสาขาต่าง ๆ มาร่วมมือร่วมความคิดกัน บัณฑิตจึงต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วย จะได้สามารถทำงานร่วมกับผู้มีความรู้ในสาขาวิชาชีพที่แตกต่างหลากหลายได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญทั้งแก่ตนเอง แก่ส่วนรวม และแก่ชาติบ้านเมือง”

 

 

 

 

ขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (https://www.wu.ac.th/th/news/14444)

ภาพจาก : บริษัท ฉายาจิตรกร, นางสาวนันทพร ขันธศุภหิรัญ, นายบรรพต ใบมิเด็นติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน