กรมการจัดหางานเอาใจผู้สูงวัย ต้อนรับวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เร่งหางานให้ทำมากมาย จนน่าตกใจ!!! มากขนาดนี้เลยหรือ

Publish 2017-04-13 12:07:08

       กระทรวงแรงงาน โดยนายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า วันนี้นอกจากจะเป็นวันสงกรานต์แล้วยังเป็นวันผู้สูงอายุอีกด้วย ซึ่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยก็กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์แบบ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สูงวัยมิได้เป็นภาระแก่ลูกหลาน พวกเขายังมีสุขภาพแข็งแรงสามารถทำงานได้และต้องการพึ่งตนเอง ซึ่งกระทรวงแรงงานได้มีแผนในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการจ้างงานต่อเนื่องของภาคเอกชน โดยส่งเสริมการจ้างงานให้เหมาะสมกับช่วงวัย ประสบการณ์ทำงาน และความพร้อมของร่างกาย ในส่วนของกรมการจัดหางานก็ได้ประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีนายจ้างแจ้งตำแหน่งงานว่างผู้สูงอายุ จำนวน 774 อัตรา โดยความต้องการ 5 อันดับแรกคือ 1) แรงงานด้านการผลิต 2) เสมียนพนักงานทั่วไป 3) เจ้าหน้าที่สำนักงานอื่น ๆ 4) แรงงานประมง 5) พนักงานขาย โดยกรมการจัดหางานได้จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุขึ้นที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ภายในกระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 จนถึงเดือนมีนาคม 2560 มีผู้สูงอายุมาใช้บริการจัดหางาน จำนวนทั้งสิ้น 2,570 คน ได้รับการบรรจุงานแล้ว จำนวน 215 คน โดยได้รับการบรรจุงานในตำแหน่งแรงงานด้านการผลิตมากที่สุด รองลงมาเป็นแม่บ้าน พนักงานขับรถยนต์ พนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตน้ำตาลตามลำดับ สร้างรายได้ 2,608,500 บาทต่อเดือนหรือ 31,302,000 บาทต่อปี

 

 ขณะเดียวกันกรมการจัดหางานได้มีการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำอยู่ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่อีกจำนวน 20 คน โดยปฏิบัติงานด้านการแนะแนวอาชีพให้กับคนหางาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจ้างงาน จำนวน 9 คน ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเฉพาะด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำอยู่ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 


นายวรานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่ผู้สูงอายุสามารถทำงานได้มากขึ้นจะสามารถช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ ซึ่งกรมการจัดหางานได้มีการให้บริการจัดหางานผู้สูงอายุทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/elderly ด้วย โดยภายในเว็บจะจำแนกตามประสบการณ์ คุณสมบัติ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ในกลุ่มงานประจำ งานชั่วคราว งานสัญญาระยะสั้น งานรับงานไปทำที่บ้าน และงานที่ปรึกษา ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลให้กับนายจ้างและสถานประกอบการใช้ในการพิจารณาคัดเลือกได้ หากผู้สูงอายุต้องการจะหางานทำ หรือนายจ้าง/สถานประกอบการใดประสงค์จะจ้างงานผู้สูงอายุ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10

 

เรียบเรียงโดย ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต สำนักข่าวทีนิวส์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต