รัฐบาลสั่งควบคุมสินค้าและบริการ 47 รายการ  ไก่อูแจงเหตุผลกำหนดให้ยางพาราเป็นสินค้าควบคุม ย้ำเป็นเพียงมาตรการป้องกันปัญหาด้านราคาในอนาคต

รัฐบาลสั่งควบคุมสินค้าและบริการ 47 รายการ ไก่อูแจงเหตุผลกำหนดให้ยางพาราเป็นสินค้าควบคุม ย้ำเป็นเพียงมาตรการป้องกันปัญหาด้านราคาในอนาคต

Publish 2018-01-17 11:03:40

วานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 2560 ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ จำนวน 47 รายการ จำแนกเป็น 42 สินค้า และ 5 บริการ ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยแบ่งเป็น 10  หมวดดังนี้1. หมวดอาหาร จำนวน 18 รายการ คือ (1) กระเทียม (2) ข้าวเปลือก ข้าวสาร (3) ข้าวโพด (4) มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ (5) ไข่ไก่ (6) สุกร เนื้อสุกร (7) น้ำตาลทราย (8) น้ำมันและไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้ (9) ครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน (10) นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว (11) แป้งสาลี (12) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (13) อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก (14) ผลปาล์มน้ำมัน (15) ข้าวสาลี (16) ลำไย (17) ทุเรียน (18) มังคุด
2. หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวัน จำนวน 3 รายการ คือ (19) ผงซักฟอก (20) ผ้าอนามัย (21) กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า
3. หมวดปัจจัยทางการเกษตร จำนวน 6 รายการ คือ (22) ปุ๋ย (23) ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (24) หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ (25) เครื่องสูบน้ำ (26) รถไถนา (27) รถเกี่ยวข้าว
4. หมวดวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ คือ (28) ปูนซีเมนต์ (29) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น (30) สายไฟฟ้า (31) ท่อพีวีซี
5. หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ คือ (32) กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว (33) กระดาษพิมพ์และเขียน (34) เยื่อกระดาษ
6. หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง จำนวน 3 รายการ คือ (35) แบตเตอรี่รถยนต์ (36) ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ (37) รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก
7. หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จำนวน 3 รายการ คือ (38) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (39) น้ำมันเชื้อเพลิง (40) เม็ดพลาสติก
8. หมวดยารักษาโรค จำนวน 1 รายการ คือ (41) ยารักษาโรค
9. หมวดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ คือ (42) เครื่องแบบนักเรียน
และ 10. หมวดบริการ จำนวน 5 รายการ คือ (43) การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า (44) บริการให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า (45) บริการทางการเกษตร (46) บริการรับชำระเงิน ณ จุดบริการ และ (47) บริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์
 


ล่าสุด พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ในฐานะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 กำหนดให้ยางพาราเป็นสินค้าควบคุมตามกฎหมายดังกล่าว ว่า

"โดยปกติแล้วหากสินค้าใดเป็นสินค้าควบคุม จะทำให้กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบหรือติดตามดูข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้านั้นได้ เช่น ตรวจสอบราคาทุน ราคาซื้อ ราคาขาย ฯลฯ พร้อมทั้งกำหนดให้มีมาตรการที่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ หรือบรรดาเกษตรกรทั้งหลาย

ดังนั้น การกำหนดให้ยางพาราเป็นสินค้าควบคุม จึงเป็นมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลเตรียมการไว้สำหรับแก้ไขปัญหาราคายางพาราในอนาคต หากเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นกับผู้ผลิต เกษตรกรชาวสวนยาง ผู้บริโภค หรือผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายยางพาราเท่านั้น"

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยอยากให้ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมทั้งย้ำว่า ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการใช้ยางพาราในส่วนราชการต่าง ๆ มากขึ้น และสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ได้แปรรูปยางพาราไปใช้ในกิจการอื่น ๆ รัฐบาลจึงต้องเตรียมมาตรการไว้ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาในวันข้างหน้า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทุกฝ่าย

"ปัจจุบันการซื้อขายยางพารายังคงเป็นไปตามปกติ โดยกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ยังไม่มีการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องกับยางพาราแต่อย่างใด นอกจากนี้ คณะกรรมการกลางฯ มีหน้าที่ต้องพิจารณาทบทวนรายการสินค้าควบคุมทุก ๆ 1 ปี เพื่อดูว่าสินค้าแต่ละรายการยังสมควรเป็นสินค้าควบคุมอีกต่อไปหรือไม่ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่จำเป็น ก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาถอดสินค้านั้นออกจากรายการสินค้าควบคุมได้"


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน