“40 ปี ปตท. Together We Grow” ปลูกป่าในใจคน...คือ วิถีที่ยั่งยืนในการดูแลป่า

“40 ปี ปตท. Together We Grow” ปลูกป่าในใจคน...คือ วิถีที่ยั่งยืนในการดูแลป่า

Publish 2018-12-04 09:05:18


          ปตท.ร่วมปลูกป่าในใจคนในงาน “40 ปี ปตท. Together We Grow” Exclusive Talk กับ 5 คนดัง หัวใจสีเขียว เช่น อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม และทอม room 39 เป็นต้น เพื่อเพิ่มพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการอนุรักษ์ผืนป่าให้ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับรายการเจาะใจ ที่โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย ศูนย์การค้าสยามพารากอน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงเจตนารมณ์ของ ปตท.ในการมุ่งมั่นกับการทำหน้าที่ปลูกป่าในใจคน ว่าตลอด 40 ปี ของปตท. ได้ดำเนินธุรกิจด้วยการเป็นองค์กรที่มีปณิธานอย่างชัดเจนในการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงอาสาเข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 ด้วยการปลูกป่า 1 ล้านไร่ ใน 48 จังหวัดทั่วประเทศ เชื่อว่าการปลูกป่าในใจคน คือ วิถีที่ยั่งยืนในการดูแลป่า เพราะทุกคนจะเป็นพลังสำคัญที่ร่วมดูแลต้นไม้ รักษาป่า และพื้นที่สีเขียวของโลกนี้ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

ปตท.ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง จึงยึดมั่นในพันธกิจด้านพลังงาน พร้อมส่งเสริมสังคมและชุมชนให้แข็งแรง โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืน 3 ด้าน (3P) อย่างสมดุล คือ การทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม (People) การอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) และเป็นฐานความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคมเติบโตอย่างแข็งแรง (Prosperity) เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วนในสังคมไทย

  
 
;