ขนส่งจังหวัดนครพนม แจ้งยกเลิกใบรับรองแพทย์แบบเก่า โดยให้ใช้แบบใหม่ที่รัดกุมกว่าเดิม

ขนส่งจังหวัดนครพนม แจ้งยกเลิกใบรับรองแพทย์แบบเก่า โดยให้ใช้แบบใหม่ที่รัดกุมกว่าเดิม

Publish 2018-02-24 12:31:42

ขนส่งจังหวัดนครพนม แจ้งยกเลิกใบรับรองแพทย์ ใช้แบบใหม่รัดกุมกว่าเดิม

วันที่ 23 ก.พ.61 ที่จังหวัดนครพนม นายณัชภณ ยลวงศ์ ขนส่งจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางรักคณา ธีระชัย หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ แจ้งประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนที่เตรียมตัวไปขอใบอนุญาตขับรถ ว่ากฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่อใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548 โดยกำหนดให้การขอรับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถและไม่เป็นบุคคลวิกลจริต,จิตฟั่นเฟือน,หรือไม่มีโรคติดต่อที่น่ารังเกียจตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมา หรือยาเสพติดให้โทษ ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ จนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเหมาะสม เป็นหลักฐานประกอบการขอดำเนินการเนื่องจากปัจจุบันแพทยสภา ได้กำหนดแบบมาตรฐานของใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออกให้กับผู้รับบริการตรวจสุขภาพร่างกายแล้ว แต่ปรากฏว่ายังมีสถานพยาบาลหลายแห่ง ออกใบรับรองแพทย์ไม่เป็นไปตามแบบที่แพทยสภากำหนด ทำให้ประสิทธิภาพในการตรวจสอบคัดกรองลักษณะต้องห้ามของแพทย์ผู้วินิจฉัยลดลง หรือเป็นช่องทางออกใบรับรองแพทย์ โดยไม่มีการตรวจวินิจฉัยจริง ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ภายหลังจากได้รับใบอนุญาตขับรถไปแล้ว ปรากฏว่าผู้ขับรถเป็นโรคต้องห้ามในการขับรถ ทำให้ยากแก่การตรวจสอบย้อนหลังว่า เป็นความบกพร่องของแพทย์ผู้ตรวจวินิจฉัย หรือเป็นเพราะผู้รับบริการตรวจสุขภาพแจ้งข้อมูลสำคัญต่อแพทย์ผู้วินิจฉัยไม่ครบถ้วน


ดังนั้นเพื่อให้การตรวจสอบลักษณะต้องห้าม ในการขอรับใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมการขนส่งทางบกจึงกำหนดให้ ใช้ใบรับรองแพทย์ ตามแบบที่แพทยสภากำหนดเป็นหลักฐานประกอบการขอดำเนินการ เกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ประชาชนที่ยื่นขอรับใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบมาตรฐานที่แพทยสภากำหนด และหากผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตขับรถ หรือใบอนุญาตผู้ประจำรถ ใช้ใบรับรองแพทย์ไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐานดังกล่าว ให้ผู้ยื่นคำขอไปดำเนินการขอใบรับรองแพทย์ใหม่ ให้ถูกต้องก่อนก่อนดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล สำนักข่าวทีนิวส์ นครพนม

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายประทีป วชิระธัญญากุล(หนึ่ง)
HASTAG :