นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกวันและไฟป่า หวังลดผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้าน(มีคลิป)

Publish 2018-03-13 16:25:22

รณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า(มีคลิป)

นายอำเภอเมืองเชียงใหม่  เทศบาลตำบลช้างเผือก เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควัน ปฎิบัติตามนโยบายของรัฐบาล วาระสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าระวังการลักลอบเผาในที่โล่งและพื้นที่ทางการเกษตร ในช่วง 51 วัน ไม่เผา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือสุเทพ อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้ เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า เทศบาลตำบลช้างเผือก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควัน  โดยมี หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 


นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันหมอกควันและไฟป่า

นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลช้างเผือก กล่าวว่า เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้สนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตามนโยบายขอรัฐบาล และวาระสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากหมอควันและไฟป่า จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตำบลช้างเผือก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 2. เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและติดตาม ดูแลมิให้เกิดสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ และหากเกิดสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่สามารถเข้าควบคุมได้อย่างรวดเร็ว และ 3. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐ วาระของจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกและไฟป่า

 

เทศบาลตำบลช้างเผือก จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า

นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากนโยบายของนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทุกอำเภอเฝ้าระวังการลักลอบเผาในที่โล่งและพื้นที่ทางการเกษตร ในช่วง 51 วัน ไม่เผา เพื่อให้เชียงใหม่ ไร้หมอกควัน ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.-20 เม.ย.2561 เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมการรับมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมกับให้มีการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดับไฟให้พร้อม และจัดทีมอาสาสมัครภาค ประชาชน ออกตระเวนในพื้นที่เสี่ยง พร้อมขอความร่วมมือในการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่ พร้อมสั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประกาศให้ประชาชนในชุมชน และหมู่บ้านเฝ้าระวังดูแลพื้นที่ของตนและใกล้เคยง พร้อมทั้งให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่า และหมอกควันอย่างต่อเนื่อง หากพบการกระทำผิดในช่วง 51 วัน ห้ามเผาทุกชนิด  โดยทางยปกครองจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด ขณะนี้จึงทำให้อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ปฎิบัติตามนโยบายของรัฐบาล วาระสำคัญของจังหวดัเชียงใหม่ ในการรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลช้างเผือก ไม่มีการเผาในที่โล่งแจ้ง ทำให้ประชาชนในเขตเมืองเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบน้อยสุด

นิวัตร ธาตุอินจันทร์ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดเชียงใหม่

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นิวัตร ธาตุอินจันทร์
HASTAG :